Powrót do listy konsultacji
Sygnatura:
DPP/MPiPS
Obszar, którego dotyczy dyskusja:
Rada Działalności Pożytku Publicznego
Zakres terytorialny:
Polska
Data rozpoczęcia:
27 marzec 2015
Data zakończenia:
20 kwiecień 2015 00:00
Autor:
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
Anna Moskwa-Wysokińska
Kontakt do autora:
Adres e-mail:
anna.moskwa@mpips.gov.pl
Załączniki:
Załącznik główny konsultacji:
Tagi:
Liczba wypowiedzi:
1
Share |
Przedmiot konsultacji:
Projekt rozporządzenia MPiPS w sprawie Rady Działalności Pożytku Publiczneg
Cel konsultacji:
Szanowni Państwo,

w związku z prowadzonymi przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, w ramach projektu „Synergia – program współpracy MPiPS z organizacjami pozarządowymi na lata 2015-2017” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, konsultacjami projektu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie Rady Działalności Pożytku Publicznego, zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w warsztacie konsultacyjnym, który odbędzie się w dniu 20 kwietnia 2015 r. o godz. 9.00 w sali A, w siedzibie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej przy ul. Nowogrodzkiej 1/3/5 w Warszawie.
Zgłoszenia uczestnictwa w warsztacie prosimy przesyłać nie później niż do dnia 13 kwietnia br. na adres aneta.stachowicz@mpips.gov.pl (liczba miejsc ograniczona, decydować będzie kolejność zgłoszeń).
Dodatkowo chcielibyśmy, podczas warsztatu, poznać Państwa opinie i rekomendacje na temat sposobów zapewnienia reprezentatywności organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w RDPP. Przedmiotem dyskusji byłyby następujące propozycje:
Propozycja nr 1
Zapewnienie reprezentacji organizacji pozarządowych w RDPP ze względu na liczbę organizacji działających w danym obszarze.
Na podstawie badania Podstawowe dane o wybranych organizacjach pozarządowych w 2012 r. najwięcej organizacji pozarządowych zajmuje się sportem, turystyką, rekreacją i hobby (24,6 tys. podmiotów), następnie organizacje zajmujące się ratownictwem (15,2 tys. podmiotów), kulturą i sztuką (9,2 tys. podmiotów), edukacją i wychowaniem, badaniami naukowymi (7,2 tys. podmiotów),pomocą społeczna i humanitarną (6,1tys. podmiotów) oraz ochroną zdrowia i ochroną środowiska. Przedstawiciele organizacji pozarządowych działających w poszczególnych obszarach powinni wchodzić w skład RDPP.
Propozycja nr 2
Zapewnienie reprezentacji w RDPP przedstawicieli związków i porozumień organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3.
Na podstawie obecnie obowiązujących przepisów w skład RDPP mogą wchodzić przedstawiciele związków i porozumień organizacji pozarządowych. Z uwagi na uniwersalny charakter organizacji zrzeszających inne organizacje powinny być one obligatoryjnie reprezentowane w RDPP.
Propozycja nr 3
Możliwość bezpośredniego wyboru części przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 w RDPP przez same organizacje.
Propozycja nr 4
Zapewnienie reprezentacji organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 w RDPP ze względu na formy prawne (stowarzyszenia, fundacje, ochotnicze straże pożarne, społeczne podmioty wyznaniowe).
Prosimy o zgłaszanie ewentualnych uwag do projektu dokumentu, jak również rekomendacji i nowych propozycji na temat sposobu zapewnienia reprezentatywności w RDPP na adres aneta.stachowicz@mpips.gov.pl do dnia 13 kwietnia br. Zgłoszone uwagi i propozycje będą przedmiotem dyskusji podczas warsztatu konsultacyjnego.
17.04.15 08:32 #39149
Stanowisko Stowarzyszenia Klon/Jawor w sprawie konsultacji projektu rozporządzenia dotyczącego Rady Działalności Pożytku Publicznego przy Ministrze Pracy i Polityki Społecznej

Stowarzyszenie Klon/Jawor nie zgłasza uwag do treści zaproponowanych zmian w Rozporządzeniu zmieniającym Rozporządzenie w sprawie Rady Działalności Pożytku Publicznego.
Jednocześnie chcieliśmy ustosunkować się do zaproponowanych tematów do dyskusji i propozycji zapewnienia reprezentatywności.
Wśród organizacji od dawna toczy się dyskusja czy w radach pożytku, w tym w Radzie Działalności Pożytku Publicznego (RDPP), która działa przy Ministrze Pracy i Polityki Społecznej (MPiPS), powinni zasiadać eksperci/ekspertki z trzeciego sektora, czy jego reprezentanci/reprezentantki. Do tej pory nie udało się wypracować wspólnego stanowiska.
Tymczasem propozycje przedstawione do dyskusji zakładają jedynie różne warianty zapewnienia reprezentacyjności Rady, przez co wydają się ograniczać debatę. Naszym zdaniem pod dyskusję należałoby również poddać wariant czysto ekspercki Rady lub wariant/warianty pośrednie – tak, aby przedstawić jak najwięcej możliwych form i poznać argumenty za nimi przemawiające. Pozwoliłoby to na wypracowanie najlepszego możliwego rozwiązania.
Zdaniem Stowarzyszenia Klon/Jawor w Radzie Działalności Pożytku Publicznego (RDPP), działającej przy MPiPS zasiadać powinni eksperci z sektora pozarządowego, którzy specjalizują się w różnych aspektach działalności organizacji pozarządowych, w tym szczególnie tych opisanych w Ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Powinny być to osoby, które potrafią spojrzeć na sektor w szerszym kontekście i rozpatrywać kwestie ponad podziałami branżowymi czy terytorialnymi. Pozarządowa część Rady powinna w sposób regularny, tak jak to się dzieje już teraz, spotykać się z organizacjami. Powinna dążyć do tego, aby sprawy, którymi się zajmuje, o ile jest taka możliwość czasowa, były poddawane szerokim konsultacjom z jak największą liczbą organizacji. Federacje i porozumienia branżowe powinny wspomagać prace Rady, m.in. służyć jej zapleczem merytorycznym. Należałoby rozważyć ustawowe zagwarantowanie takiego wsparcia poprzez wprowadzenie funkcji doradców, specjalistów lub stałych obserwatorów. Przysłużyłoby się to także przejrzystości prac Rady oraz lepszej komunikacji o jej działaniach.
W naszym odczuciu nie da się zbudować ciała, które pracowałoby efektywnie (czyli było zdolne do szybkiego wypracowywania wysokiej jakości stanowisk), a jednocześnie było niezbyt liczne i reprezentowało wszystkie zainteresowane strony. Dlatego, nie rozszerzając samej Rady, warto zastanowić się nad poszerzeniem zespołów roboczych, które pracują nad konkretnymi zagadnieniami o doradców, specjalistów lub obserwatorów, reprezentujących branże szczególnie istotne z punktu widzenia prac grupy oraz/lub federacje, reprezentujące szersze środowiska.
Z zadowoleniem przyjmujemy podjęcie dyskusji na temat formuły i zadań Rady Działalności Pożytku Publicznego. Jednocześnie zwracamy uwagę, że toczy się ona równolegle do procedury wyborów przedstawicieli organizacji pozarządowych do RDPP V kadencji. Ewentualne nowe zasady będą więc miały zastosowanie do kolejnej procedury wyborów. Wyrażamy nadzieję, że podjęcie prac nad rozporządzeniem w obecnym czasie oznacza możliwość wykorzystania 3-letniej kadencji na opracowanie najlepszych rozwiązań, a nie jest dyktowane kalendarzem wyborczym. Równocześnie zwracamy uwagę, że w innych resortach toczą się prace, które być może zaowocują powstaniem przy nich rad branżowych. Wydaje się więc zasadne, aby na temat formuły RDPP przy MPiPS spojrzeć także z tej perspektywy. Jeśli kluczowe resorty, współpracujące z organizacjami, będą miały swoje, branżowe, odpowiedniki RDPP, konieczna będzie wówczas debata o komunikacji między tymi radami i być może ponowne określenie roli i zadań RDPP przy MPiPS. Naturalnym elementem takiej dyskusji będzie też określenie w RDPP miejsca dla spraw branżowych i – co za tym idzie – dla organizacji działających w różnych branżach.
Poniżej odnosimy się do zaproponowanych w konsultacjach propozycji, podkreślając raz jeszcze, że naszym zdaniem lista ta nie zawiera wszystkich możliwych modeli konstruowania Rady. A ponieważ czasu na wypracowanie rozwiązania jest dużo, apelujemy o objęcie tą debatą także propozycji odnoszących się do eksperckiej formuły RDPP, funkcji obserwatorów, doradców, specjalistów (czyli osób nie będących formalnie członkami Rady, ale wspomagających jej prace merytorycznie) oraz możliwych wariantów pośrednich.

Propozycja nr 1
Zapewnienie reprezentacji organizacji pozarządowych w RDPP ze względu na liczbę organizacji działających w danym obszarze.
Na podstawie badania Podstawowe dane o wybranych organizacjach pozarządowych w 2012 r. najwięcej organizacji pozarządowych zajmuje się sportem, turystyką, rekreacją i hobby (24,6 tys. podmiotów), następnie organizacje zajmujące się ratownictwem (15,2 tys. podmiotów), kulturą i sztuką (9,2 tys. podmiotów), edukacją i wychowaniem, badaniami naukowymi (7,2 tys. podmiotów),pomocą społeczna i humanitarną (6,1tys. podmiotów) oraz ochroną zdrowia i ochroną środowiska. Przedstawiciele organizacji pozarządowych działających w poszczególnych obszarach powinni wchodzić w skład RDPP.

Komentarz Stowarzyszenia Klon/Jawor: Do tej pory RDPP zajmowała się przede wszystkim kwestiami przekrojowymi, a nie ściśle związanymi z branżami. Budowanie reprezentacji branżowych może utrudnić postrzeganie spraw w sposób bardziej ogólny. Poszczególne branże powinny raczej koncentrować się na działaniach, zmierzających do powoływania rad przy poszczególnych ministerstwach.

Propozycja nr 2
Zapewnienie reprezentacji w RDPP przedstawicieli związków i porozumień organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3.
Na podstawie obecnie obowiązujących przepisów w skład RDPP mogą wchodzić przedstawiciele związków i porozumień organizacji pozarządowych. Z uwagi na uniwersalny charakter organizacji zrzeszających inne organizacje powinny być one obligatoryjnie reprezentowane w RDPP.

Komentarz Stowarzyszenia Klon/Jawor: W tezie brakuje uzasadnienia, dlaczego związki i porozumienia organizacji mają uniwersalny charakter. Jeśli jakieś porozumienie zrzesza określoną liczbę organizacji z danej branży, to oznacza, że różni się od innych organizacji branżowych tym, że reprezentuje tę liczbę podmiotów, a nie tylko samą siebie.
Organizacje takie powinny być w ścisłym kontakcie z członkami RDPP ze względu na struktury, umożliwiające szybsze niż normalnie uzyskiwanie głosu większej liczby organizacji.
Nie widzimy uzasadnienia dla wpisywania obligatoryjności reprezentowania takich organizacji w RDPP, jednak proponujemy ustanowienie nowej kategorii „stałego obserwatora” prac RDPP (lub zespołów problemowych). Statut ten w szczególności powinien być przyznawany przedstawicielom delegowanym przez federacje, które o to wystąpią. Przy czym, tak jak w przypadku wszystkich innych reprezentantów organizacji, o wyznaczeniu takiej osoby decydować powinny jej kompetencje. Na podstawie naszych obserwacji dotychczasowego funkcjonowania RDPP, uważamy, że osoby zasiadające w RDPP powinny mieć przede wszystkim dużą wiedzę na temat specyfiki funkcjonowania sektora pozarządowego i umiejętność szybkiego reagowania.

Propozycja nr 3
Możliwość bezpośredniego wyboru części przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 w RDPP przez same organizacje.

Komentarz Stowarzyszenia Klon/Jawor: Ponieważ uważamy, że Rada powinna być ciałem eksperckim, jesteśmy przeciwni bezpośrednim wyborom. Doświadczenie wyborów przedstawicieli organizacji pozarządowych do Komitetów Monitorujących Programy Operacyjne w obecnej perspektywie finansowej Unii Europejskiej, pokazuje, że jest za wcześnie na takie rozwiązanie – w wyborach udział wzięło bardzo mało organizacji. Dodatkowo powstaje obawa, że tak konstruowana RDPP mogłaby stać się ciałem, w którym organizacje będą załatwiać swoje partykularne interesy.

Propozycja nr 4

Zapewnienie reprezentacji organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 w RDPP ze względu na formy prawne (stowarzyszenia, fundacje, ochotnicze straże pożarne, społeczne podmioty wyznaniowe).
Komentarz Stowarzyszenia Klon/Jawor: Brak uzasadnienia czemu miałaby służyć taka reprezentacja.
Załączniki: