Powrót do listy konsultacji
Sygnatura:
DPP_FIO_2016
Obszar, którego dotyczy dyskusja:
Konkurs dotacyjny
Zakres terytorialny:
Polska
Data rozpoczęcia:
10 czerwiec 2015
Data zakończenia:
24 czerwiec 2015 16:00
Autor:
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Filip Kołodziejski
Kontakt do autora:
Adres e-mail:
filip.kolodziejski@mpips.gov.pl
Załączniki:
Załącznik główny konsultacji:
Pozostałe załączniki konsultacji:
Tagi:
Liczba wypowiedzi:
2
Share |
Przedmiot konsultacji:
Projekt Regulaminu konkursu FIO w 2016 r.
Cel konsultacji:
Departament Pożytku Publicznego zaprasza wszystkie zainteresowane osoby i instytucje do wyrażenia swoich opinii na temat projektu „Regulaminu konkursu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich w 2016 r.”

Rok 2016 będzie trzecim rokiem realizacji Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020. Departament Pożytku Publicznego, po konsultacji z Komitetem Sterująco-Monitorującym FIO przygotował projekt Regulaminu konkursu na 2016 r. W trosce o to, aby ostateczny kształt dokumentu możliwie najpełniej odpowiadał na potrzeby i oczekiwania sektora pozarządowego, zapraszamy do zgłaszania uwag i propozycji na adres fio@mpips.gov.pl, do 24 czerwca 2015 r. na formularzu, który można pobrać poniżej lub o zgłaszanie uwag poprzez portal mamzdanie.org.pl

Następnie Departament Pożytku Publicznego sporządzi zestawienie uwag i przedstawi je Komitetowi Sterująco-Monitorującemu FIO.
W ramach konkursu FIO 2016 planowane jest przeprowadzenie naboru wniosków w dwóch terminach:
• oferty na realizację zadań mieszczących się w priorytecie 3 i 4 (w tym KDS) będzie można składać we wrześniu 2015 r.,
• oferty na realizację zadań mieszczących się w priorytecie 2 będzie można składać w grudniu 2015 r.

Poniżej wykaz najważniejszych zmian w stosunku do FIO 2015:
1. Zniesienie obowiązku składania oferty w wersji papierowej.
2. Dwa terminy rozpoczęcia realizacji projektów (dla priorytetu 3 i 4 marzec 2016, dla priorytetu 2 maj 2016).
3. Ograniczenie ilości kategorii kosztów do trzech:
I koszty merytoryczne – bez limitu – zakaz przesunięć kosztów na koszty obsługi zadania publicznego
II koszty obsługi zadania publicznego- limit 30% dopuszczalność przesunięć kosztów z dotacji na koszty merytoryczne i na promocję
III Inne koszty (promocja) – limit 5% dopuszczalność przesunięć na kategorię kosztów merytorycznych.
4. Na etapie realizacji projektu dopuszczalne będzie dowolne przesuwanie wkładu finansowego między pozycjami kosztorysu. Wartość wkładu finansowego nie będzie mogła ulec zmniejszeniu w stosunku do jego łącznej wartości określonej w ofercie.
5. Ograniczenie liczby ofert składanych przez zarząd główny oraz oddziały terenowe nieposiadające osobowości prawnej z 5 do 3. W przypadku przeznaczenia do dofinansowania oferty złożonej przez oddział terenowy nieposiadający osobowości prawnej, warunkiem zawarcia umowy będzie wpisanie do KRS informacji o tym oddziale (dotyczy fundacji i stowarzyszeń wpisanych do KRS).
6. Wyodrębnienie Komponentu Działań Strażniczych w priorytecie 3.
7. Modyfikacje w karcie oceny merytorycznej (dodatkowe pytania: dot. trwałości projektu, przejrzystości budżetu).
8. Modyfikacje w ofercie (dodanie do oferty pól dotyczących: wskazania celów szczegółowych P FIO, analizy ryzyka).
Podsumowanie konsultacji:
W konsultacjach projektu Regulaminu Konkursu FIO w 2016 r. udział wzięło 13 podmiotów. W sumie zgłoszono 96 uwag.

Uprzejmie zapraszamy do zapoznania się z zestawieniem uwag z konsultacji projektu Regulaminu Konkursu FIO w 2016r. W zestawieniu uwzględniono odpowiedzi na wszystkie zgłoszone uwagi.
Załączniki:
24.06.15 10:24 #39285
Nie widzę uzasadnienia dla utrzymywania obowiązkowego wkładu własnego finansowego. Dla wielu organizacji jest to warunek formalny, skutkujący podjęciem działań ocierających się o granicę zgodności z prawem i wątpliwych etycznie. Uważam, że należy zrezygnować z wkładu finansowego gdyż w praktyce wymóg ten prowadzi do sytuacji patologicznych w organizacjach pozarządowych.

Proponuję znieść limity kosztów w poszczególnych kategoriach. Limit uśrednia sytuacje wszystkich organizacji pozarządowych. Istnieją projekty, w których uzasadnionym jest aby koszty kwalifikowane jako "koszty obsługi" były wyższe niż proponowane 30%. Organizacje pozarządowe starają się "obchodzić" limity poprzez zawieranie dodatkowych umów na zadania merytoryczne z osobami pełniącymi tak naprawdę funkcje administracyjne. Skutkiem limitów jest także zaniżanie wynagrodzeń dla pracowników biurowych organizacji pozarządowych oraz zawieranie tzw. umów śmieciowych z takowymi pracownikami. Charakter tych prac zazwyczaj jasno wskazuję charakter umowy jako umowa o pracę.
Oferty są oceniane przez asesorów i to oni powinni ocenić zasadność kosztów przedstawionych w projekcie. Jeśli wnioskodawca zawyża koszty obsługi to asesor powinien to wychwycić. Limity wskazane w regulaminie mogą skutkować także "zwolnieniem z odpowiedzialności" osoby oceniającej i sprowadzenia w dużej części oceny budżetu projektu do oceny formalnej.
Biorąc pod uwagę dyskusję o zachowaniach naruszających normy etyczne w trzecim sektorze należy uznać, że tego typu zapisy w konkursach sprzyjają im.

Proponuje dodać do składu komisji konkursowej 2 osoby reprezentujące Radę Działalności Pożytku Publicznego, po jednej z części samorządowej i pozarządowej Rady. Uważam, że wzmocni to rolę Rady. Uczestnictwo przedstawicieli części samorządowej Rady jest wskazane, gdyż to samorządy w większości projektów będą i tak uczestniczyć. Głos ze strony praktyka bądź praktyczki będzie cenny. Obecność osoby reprezentującej stronę pozarządową Rady będzie miało walor monitoringowy.

Zapis Regulaminu:

Kwota dotacji przyznana przez ministra właściwego ds. zabezpieczenia społecznego jest kwotą ostateczną i nie może zostać zwiększona bez jego zgody (Oferent może jedynie zmniejszyć kwotę przyznanej dotacji).

sugeruje możliwość zwiększenia kwoty przez Ministra. Pytanie jakie pojawia się to czy miały miejsce takie sytuacje i czym one są dyktowane? Proponuje zostawić zapis ale dodać warunki jakie organizacja miałaby spełnić aby uzyskać większy grant niż wnioskowany albo usunąć zapis.

Proponuję skorzystać z doświadczeń Fundacji im. St. Batorego i systemu oceny wniosków z „funduszy norweskich” oraz wcześniejszego systemu stosowanego przez tę organizację. Proponuję odejść w przyszłości od jednostopniowej oceny ofert na rzecz systemu uwzględniającego dwustopniową ocenę ofert: skrócona wersja oferty, przesyłana tylko w wersji elektronicznej i oceniana przez dwóch asesorów, następnie pełne wersje ofert oceniane ponownie przez parę asesorów. W przypadku największych projektów (dwuletnich), bądź dotyczących działań strażniczych i partycypacji publicznej proponuję wprowadzenie prezentacji, przed zespołem asesorów, proponowanych działań przez organizację wnioskującą.

Proponuję jasno zaznaczyć w części dotyczącej małych grantów, że mogą być one przeznaczane na działalność strażniczą.