Powrót do listy konsultacji
Sygnatura:
DPP_FIO_2016
Obszar, którego dotyczy dyskusja:
Konkurs dotacyjny
Zakres terytorialny:
Polska
Data rozpoczęcia:
30 marzec 2016
Data zakończenia:
20 kwiecień 2016 23:59
Autor:
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Filip Kołodziejski
Kontakt do autora:
Adres e-mail:
filip.kolodziejski@mpips.gov.pl
Załączniki:
Załącznik główny konsultacji:
Pozostałe załączniki konsultacji:
Tagi:
dofinansowania   sektor pozarządowy  
Liczba wypowiedzi:
0
Share |
Przedmiot konsultacji:
Projekt Regulaminu konkursu FIO w 2017 r.
Cel konsultacji:
Departament Pożytku Publicznego zaprasza wszystkie zainteresowane osoby i instytucje do wyrażenia swoich opinii na temat projektu „Regulaminu konkursu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich w 2017 r.”

Rok 2017 będzie czwartym rokiem realizacji Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020. Departament Pożytku Publicznego, po konsultacji z Komitetem Sterująco-Monitorującym FIO przygotował projekt Regulaminu konkursu na 2017 r. W trosce o to, aby ostateczny kształt dokumentu możliwie najpełniej odpowiadał na potrzeby i oczekiwania sektora pozarządowego, zapraszamy do zgłaszania uwag i propozycji na adres fio@mrpips.gov.pl, do 20 kwietnia 2016 r. na formularzu, który można pobrać poniżej lub o zgłaszanie uwag poprzez portal mamzdanie.org.pl

Następnie Departament Pożytku Publicznego sporządzi zestawienie uwag i przedstawi je Komitetowi Sterująco-Monitorującemu FIO.
W ramach konkursu FIO 2017 planowane jest przeprowadzenie naboru wniosków w dwóch terminach:
• oferty na realizację zadań mieszczących się w Priorytecie 1 oraz Priorytecie 2 będzie można składać we wrześniu 2016 r.
• oferty na realizację zadań mieszczących się w Priorytecie 3 oraz Priorytecie 4 (w tym KDS) będzie można składać w grudniu 2016 r.,
Poniżej wykaz najważniejszych zmian w stosunku do FIO 2016:
1. Nabór ofert w Priorytecie 1.
• Wyodrębnienie dwóch komponentów – regionalnego i tematycznego,
• W ramach komponentu regionalnego planowane są: niższe koszty obsługi, rozbudowanie partnerstw w ramach ofert oraz wsparcie dla obszarów o niższej aktywności obywatelskiej,
• Wsparcie świadczone będzie przez Operatorów ze względu na temat planowanych działań, niezależnie od położenia geograficznego.
2. Wydłużenie możliwego czasu realizacji zadań do 9 i 11 miesięcy (projekty roczne) oraz 20 i 22 miesięcy (projekty dwuletnie).
3. Nowe kryteria strategiczne.
4. Poszerzenie katalogu podmiotów uprawnionych o stowarzyszenia zwykłe.
5. Zwiększenie poziomu wymaganych wkładów własnych.
6. Nowe tematy w Komponencie Działań Systemowych (uzasadnienia wyboru zaproponowanych tematów znajdują się w załączniku)
7. Wprowadzenie zapisu, iż Oferentów, którzy mają możliwość odzyskania podatku VAT, obowiązuje kosztorys w kwotach netto, tzn. VAT będzie dla tych podmiotów kosztem niekwalifikowalnym. Pozostałych Oferentów obowiązuje kosztorys w kwotach brutto.
8. Zmiana w funkcjonowaniu III eksperta (ustalone są nowe przesłanki: rozbieżność w ocenach co najmniej 20 punktów oraz wyższa ocena co najmniej 89 punktów).
9. Większa swoboda w zakresie zmian w kosztorysie na etapie realizacji projektów.
Np. „W ramach jednej kategorii możliwe są przesunięcia wkładu własnego lub dotacji pomiędzy pozycjami.” oraz odnośnie kategorii III – „Możliwe jest przesunięcie zaoszczędzonych środków (z dotacji lub wkładu własnego) w tej kategorii do kategorii I”.
10. Modyfikacje w karcie oceny merytorycznej (usunięcie pytań dotyczących kwestii horyzontalnej i celu głównego, dodanie pytania dotyczącego uwzględnienia przez projekt celu szczegółowego, zwiększenie punktacji za część „Zaangażowanie społeczności”).